Gepubliceerd 16 april:

Zienswijze indienen over de verbreding van de A4

Zienswijzen  over het voornemen om een procedure te starten voor onderzoek naar de milieueffecten van de A4 Burgerveen-N14 kunnen tot 20 mei worden ingediend. Gevraagd wordt vooral de volgende vragen te beantwoorden:- Wat mag niet worden vergeten bij het onderzoek naar de effecten van het voorkeursalternatief- Welke aandachtspunten zijn er voor het verdere proces

Zienswijzen kunnen het beste digitaal worden ingediend. Dit kan ook telefonisch (070-4568999) of per post (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie o.v.v. A4 Burgerveen -N14. Postbus 20901, 2500 EX Den Haag)


  • Zie en zie korte publicaties van de Rijksoverheid over de verbreding van de A4.
  • Hoogmade in het bijzonder van belang: – extra rijstroken bij de huidige middenberm en niet aan de zijkanten! Dus geen verbreding! Tijdige inbreng geluidshinder en kwaliteit geluidwering mogelijk maken. Landelijke vastgestelde normen niet overschrijden. – Geen graffiti en groene wanden.

Gepubliceerd: 10 april 2021.