Op de uitnodiging voor de NieuwjaarsBestuursborrel die de Dorpsraad begin 2023 verstuurde aan alle bestuursleden van de Verenigingen en Stichtingen die ons dorp Hoogmade rijk is, werd in groten getale gereageerd door de diverse bestuurders. Hieruit bleek dat het verenigingsleven in ons dorp nog volop in beweging is en uiteraard moet blijven. De Dorpsraad wil met deze column onze dorpsgenoten meer inzicht geven in het reilen en zeilen van de diverse verenigingen en stichtingen maar zeker ook verslag doen over de drijfveer van de vele bestuursleden om zich in te zetten voor het voortbestaan van een vereniging of stichting.

Leer dorpsgenoten die actief zijn in het dorp wat beter kennen. Deze keer: Frits Rohling, voorzitter van de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade.” Aan hem de eer het spits af te bijten. En de oplettende lezer zal meteen ontdekken dat vijf vragen soms net te weinig zijn. 😉

Sinds wanneer is deze vereniging actief in Hoogmade?

‘De R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade” bestaat sinds 7 november 1956. De oprichting vond plaats in café v.d. Ploeg op initiatief van het Parochieel Actie Comité onder leiding van de voorzitter de heer Beers en waarnemend secretaris van den Eng. Destijds was de opkomst bij de oprichting erg groot. Er waren 40 dorpsgenoten aanwezig, die lieten blijken dat zij de oprichting van een begrafenisvereniging ondersteunden. Het P.A.C. had dan ook diepgaand onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van zo’n vereniging en concludeerde dat er genoeg animo was om tot oprichting over te gaan. Diezelfde avond werd een bestuur samengesteld en zou er voor elke begrafenis een aanspreker en acht dragers worden ingezet, op basis van vrijwilligheid. De contributie werd vastgesteld op 6 gulden per gezin per jaar. Voor alleenstaanden bedroeg dit bedrag 3 gulden.’

Wat is het doel van uw vereniging?

‘In het verre verleden was er bij het overlijden van een dorpsgenoot sprake van “Burenhulp.” De acht naaste buren waren verplicht hulp te bieden bij een sterfgeval. Rond 1800 had iedere stad of dorp een wet op de burendiensten. De buren moesten o.a. de buurt vertellen wie er was overleden: “Ik maak bekend, dat ’t leven is ten ent”. Verder moesten ze de doden naar het graf dragen en het begrafenismaal verzorgen.

In de loop der tijd was de burenhulp niet meer verplicht. Zo ook in Hoogmade. Men moest omzien naar een andere mogelijkheid om de overleden dorpsgenoot ten grave te dragen en zo ontstond de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade” met als doel de overledene naar het graf te begeleiden op de R.K. Begraafplaats te Hoogmade of de Algemene Begraafplaats te Woubrugge.’

Kan iedere inwoner van Hoogmade worden begraven of bijgezet op de R.K. Begraafplaats achter de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Hoogmade?

‘De parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte/ De Goede Herder stelt haar begraafplaats ter beschikking voor de leden van deze parochiekern en voor leden van de Protestantse Kerk aan de Does. De R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade” stelt zich ten doel om deze begraafplaats als laatste rustplaats voor alle bewoners van Hoogmade beschikbaar te stellen, mede ingegeven door de sterke secularisatie, ook in Hoogmade.

Er wordt echter door het bisdom nog sterk gehecht aan het lidmaatschap van onze parochiekern. Dit lidmaatschap wordt nog eens sterk benadrukt door de akkoordverklaring van het bisdom om de
kerk na de brand van 4 november 2019 volledig te restaureren. Echter, het kerkbestuur kan in voorkomende gevallen zelfstandig het besluit nemen of een wens tot ter aardebestelling van niet leden op de R.K. Begraafplaats te Hoogmade gehonoreerd kan worden.’

Hoe wordt een uitvaart geregeld door de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade”?

‘De R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade” had tot 2012 de beschikking over een aanspreker die op vrijwillige basis de laatste verzorging en de uitvaart organiseerde. De aanspreker ontving daarvoor een vergoeding. De dragers zijn tot op heden op vrijwillige basis beschikbaar en ontvangen daarvoor een vergoeding. Bij het niet meer beschikbaar hebben/zijn van een vrijwillige aanspreker heeft de begrafenisvereniging sinds 2012 een overeenkomst afgesloten met een commerciële uitvaartorganisatie die het praktische gedeelte van de laatste verzorging en de uitvaart uitvoert onder auspiciën van de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade”.

De vereniging staat, in het kader van de vroegere “Burenhulp”, voor een stuk ontzorging van de nabestaanden bij het organiseren van een begrafenis of crematie. De vereniging biedt haar leden geen uitvaartverzekering aan. De leden betalen een jaarlijkse contributie en ontvangen bij overlijden een vergoeding van € 500 in de begrafenis- of crematiekosten. De kosten van de uitvaart worden door de vereniging gefactureerd, zodat de nabestaanden één overzichtelijke factuur ontvangen.’

Wie kunnen er lid worden van de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade?

‘Alle inwoners van Hoogmade, die de wens hebben om hun laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats te Hoogmade te hebben kunnen lid worden van onze vereniging. De jaarlijkse contributie is momenteel € 8 per persoon en in een gezin zijn de kinderen tot 21 jaar wel lid maar betalen nog geen contributie. Op hun 21ste jaar kunnen zij gratis overstappen en betalen vanaf dat moment ook contributie. Inschrijven na het 21ste jaar is ook mogelijk maar dan wordt ook inleggeld betaald, afhankelijk van de leeftijd. Kies je niet voor het lidmaatschap van onze vereniging, dan kun je alsnog gebruik maken van onze diensten.’

Welke uitdaging ziet u als voorzitter van de R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade” voor de komende vijf jaar?

‘De vereniging is inmiddels 66 jaar oud en is al die jaren niet echt met haar tijd meegegaan. Het ledenbestand vergrijst zienderogen en de aanwas van jonge leden stagneert. Van onze vrijwilligers heeft het merendeel al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het is dus een uitdaging om het voortbestaan van de vereniging op vele vlakken veilig te stellen, met dien verstande dat de inwoners van Hoogmade de affiniteit met ons dorp blijven behouden. Gelukkig zien wij dat zeker terug in het verenigingsleven in Hoogmade.

De R.K. Begrafenisvereniging “Sint Barbara Hoogmade” is momenteel bezig om een inhaalslag te maken door zich meer te richten op de hedendaagse, wereldse mogelijkheden zonder verlies van het gedachtengoed vanuit het verleden; het bieden van troost en ontzorging bij het overlijden van een dierbare, een dorpsgenoot, lid of geen lid van onze vereniging.’

Meer info via het secretariaat: Boskade 2A, 2355 CC Hoogmade of per e-mail: sintbarbarahoogmade@gmail.com